OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Škola

Jazyková škola Le Monde IČO:47742135, s miestom podnikania: Business Center Bratislava, Mlynské Nivy 48,  852 50 Bratislava, (ďalej len „Škola“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Školou a študentom jazykových kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné. Cieľom Školy je poskytnúť študentom čo najkvalitnejšie služby v oblasti jazykového vzdelávania.

 

2. Prihlásenie

Zmluvný vzťah medzi Školou a študentom vzniká na základe t.j. registračnej prihlášky emailom. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Študent môže od zmluvy odstúpiť najneskôr 7 dní pred dňom zahájenia kurzu, a to písomne emialom na našu adresu info@le-monde.sk. Prípad odstúpenia od zmluvy po riadnom zaplatení je upravený v bode 4. (Storno podmienky)

 

3. Platba

1) Kurzovné je možné hradiť prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke Tatra banky, a.s.

2) V hotovosti najneskôr v deň zahájenia kurzu

2) Splatnosť kurzovného je najneskôr deň pred zahájením kurzu.

3) Číslo účtu Školy je SK 7311 0000 0000 2949 0669 10

4) Zmluvná sankcia za omeškanie: Ak sa dostane študent pri plnení záväzkov z objednávky do omeškania, môže si škola uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

4. Storno podmienky

Podmienky pre stornovanie kurzu a vrátenia kurzovného sú nasledovné:

1)  V prípade, že sa študent odhlási z kurzu, na ktorý bol zapísaný, ešte pred jeho začatím, škola mu vráti platbu poníženú o 10% späť na účet (poplatok za zápis). 

2) Ak sa študent odhlási v priebehu trvania kurzu/ po jeho začatí, na jeho žiadosť mu škola vráti pomernú časť zostávajúceho kurzovného ku dňu odhlásenia. 

3) Škola si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, lektora, zmena miesta konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny a pod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti.

a) Ak dôjde ku zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude študent bezodkladne informovaný.

b) V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Školou, vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného.

c) V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky zákazníka prevedená na jeho účet do 15 dní.

5) Storno podmienky a poplatky sa vzťahujú pre prípady, kedy Škola poskytla študentovi možnosť zúčastniť sa jazykového kurzu podľa jeho požiadaviek uvedených v prihláške.

 

5. Zmeškané hodiny

Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje Škola žiadnu finančnú kompenzáciu.

Lekciu je možné bezplatne zrušiť najneskôr 12 hodín predtým, ako sa mala uskutočniť.

V prípade, že študent zruší dohodnutú lekciu v deň jej konania, alebo sa na lekciu nedostaví, považuje sa za absolvovanú a zarátanú do dochádzky kurzu.

  

6. Odstúpenie od zmluvy

a) Škola môže z dôvodu naplnenia kapacít od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci študenti. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Školy.

b) Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov a pedagógov Školy alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.

c) Škola je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.

 

7. Zmeny podmienok

Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované v písomnej forme so súhlasom oboch zúčastnených strán.

 

8. Ochrana osobných údajov

a) Škola prehlasuje, že všetky študentom poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytované na služby v rámci Školy, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu študenta budú uvedené údaje znehodnotené.

b) Študent podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Škole, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely Školy. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 2 rokov od jeho ukončenia.

c) Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Školy sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa Študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.6.2019